Ingredients

Selenium-Enriched Mushroom Powder
Selenium-Enriched Mushroom Powder

Spec.:Polysaccharides10%-50%
Method:UV

Chaga Mushroom Extract
Chaga Mushroom Extract

Spec.:Polysaccharides10%-50% Beta glucan 5%-30%
Method:UV/TCL

White Mushroom Extract
White Mushroom Extract

Spec.:polysaccharide 10%-30% Powder 5-20:1
Method:UV/TCL

White Birch Phellinus Igniarius Extract
White Birch Phellinus Igniarius Extract

Spec.:Polysaccharides10%-50% Morin 1%-90%
Method:UV/HPLC/TCL

Ganoderma Extract
Ganoderma Extract

Spec.:β-glucan 5%-30% Ganoderma lucidum polysaccharide 10%-50%
Method:UV/TCL

Hericium Erinaceus Extract
Hericium Erinaceus Extract

Spec.:β-glucan 5%-30% Hericium erinaceus polysaccharide 10%-50%
Method:UV/TCL

Cordyceps Militaris Extract
Cordyceps Militaris Extract

Spec.:β-glucan 5%-30% Cordyceps militaris polysaccharide 10%-50%
Method:UV/TCL

Shiitake Mushroom Extract
Shiitake Mushroom Extract

Spec.:Polysaccharides 30%
Method:UV

Polyporus Umbellatus Extract
Polyporus Umbellatus Extract

Spec.:Polysaccharides 30%
Method:UV